Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi- és Adatkezelési Tájékoztató

Mosoly Market Korlátolt Felelősségű Társaság (Mosoly Market Kft.), mint Adatkezelő tekintettel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletére az alábbi Adatvédelmi- és Adatkezelési Tájékoztatóban rögzíti a tevékenysége során birtokába jutó személyes adatok kezelésének jogalapját, hatályát, irányelveit, az Érintettek jogait, illetve az Adatkezelő és Adatfeldolgozók kötelezettségeit.

Egyéb rendelkezés hiányában jelen Adatvédelmi- és Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki azokra a szolgáltatásokra és adatkezelési tevékenységekre, melyeket a https://merjmosolyogni.huhonlapon közzétett, fizetett hirdetések tulajdonosai (szponzorok, hirdetők) végeznek. Ezen promóciók tartalmáért, a hozzájuk kapcsolódó adatkezelési tevékenységekért a Mosoly Market Kft. felelősséget nem vállal, azokra a harmadik fél adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadóak.

Jelen Adatvédelmi- és Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 26-án lép hatályba és annak módosításáig/visszavonásáig érvényes.

I. Fogalommeghatározások

(1) „személyes adat”:azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ, ami alapján közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamilyen azonosító (pl. név, helymeghatározó adat, online azonosító) alapján az Érintett azonosítható;

(2) „adatkezelés”:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés);

(3) „Adatkezelő”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

(4) „Adatfeldolgozó”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

(5) „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintett-tel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a szemmélyekkel, akik az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

(6) „címzett”:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

(7) „az Érintett hozzájárulása”:az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

II. Az Adatkezelő kiléte, képviselője, elérhetőségei

Adatkezelő:Mosoly Market Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő képviselője: Kovács Bence Szabolcs, ügyvezető igazgató
Adatkezelő elérhetőségei:
Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Somogyi u. 2/B.
Telefonszám:+36/30-270-3077
E-mail cím: info@merjmosolyogni.hu

Adatvédelmi- és adatkezelési tájékoztató elektronikus elérhetősége: https://merjmosolyogni.hu/adatvedelmi-nyilatkozat 

III. Az adatkezelés tervezett célja, jogalapja

(1) Az Adatkezelő Adatkezelői tevékenysége során különös tekintettel figyelembe veszi az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelet II. fejezetének 5. és 6. cikkét, így kizárólag abban az esetben kezeli az Érintett személyes adatait, amennyiben az alábbi pontok legalább egyike teljesül:

a.) az Érintett bizonyítható módon önkéntes hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelet (32) pontja értelmében ilyen hozzájárulásnak minősül az is, ha az Érintett valamely internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet vagy technikai beállításokat hajt végre;

b.) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c.) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d.) az adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e.) az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f.) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett gyermek.

(2) Az Adatkezelő tevékenysége során az alábbi konkrét célokkal végez adatkezelést:

a.) tartalomszolgáltatás az Adatkezelő tulajdonában álló https://merjmosolyogni.huinternetes weboldalon;

b.) online reklámok, hirdetések, fizetett megjelenések közzététele a https://merjmosolyogni.huweboldalon;

c.) online termékértékesítés a https://merjmosolyogni.hu/webaruhazcímen elérhető internetes áruházban;

d.) felhasználói felület, tárhely biztosítása a https://merjmosolyogni.hu/forum/fogorvos-valaszolnyilvános fórum működéséhez;

e.) online egészségügyi tanácsadás működtetése a https://merjmosolyogni.hu/forum/fogorvos-valaszolnyilvános fórumon keresztül;

f.) az Érintett által a https://merjmosolyogni.huweboldalon megjelenő hirdetések és igénybe vett szolgáltatások személyre szabása;

g.) eseti jelleggel nyereményjátékok szervezése és lebonyolítása, a nyertesek értesítése;

h.) statisztikák, elemzések készítése;

i.) a weboldal működéséhez elengedhetetlen technikai és informatikai háttér üzemeltetése, fejlesztése;

j.) az Érintettek jogainak védelme;

k.) az Érintettekkel való kapcsolattartás;

l.) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

(3) Adatkezelő a III. /(2) pontjában meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja az Érintett személyes adatait.

IV. Az Adatkezelő jogos érdekei

AzEurópai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelet II. fejezet 13. cikk d.) pontjában megjelölt előírás szerint Adatkezelő az alábbiakban nyilatkozik jogos érdekeiről:

(1) termékértékesítésből eredő tartozás, pénzügyi követelés érvényesítése;

(2) termékértékesítéshez kapcsolódó anyagi károk megtérítésének érvényesítése;

(3) rosszindulatú internetes támadásból (hacker-támadásból), jó hírnév megsértéséből eredő anyagi károk megtérítésének érvényesítése;

(4) kéretlen tartalom (spam), vírusok közzétételének megakadályozása, az azokból esetlegesen keletkezett anyagi károk megtérítésének érvényesítése;

(5) megtévesztésből eredő anyagi károk megtérítésének érvényesítése;

(6) Adatfeldolgozó által okozott anyagi károk megtérítésének érvényesítése.

A fenti pontokban nem rögzített esetekben Adatkezelő és harmadik fél fenntartja a jogot, hogy bírósági úton kérje az adott helyzet tisztázását, a saját és az Érintett érdekeinek mérlegelését, azok összehasonlítását, súlyozását.

V. A kezelt személyes adatok köre

(1) Adatkezelő a személyes adatok kezelésekor szem előtt tartja a célhoz kötöttség és az adattakarékosság elvét, tehát csak és kizárólag releváns, szükséges adatok kezelését végzi.

(2) Adatkezelő üzleti tevékenysége során az alábbi személyes adatok kezelését végzi:

a.) webáruházban történő, regisztráció nélküli vásárlás esetén: vásárló számlázási és szállítási neve, címe, telefonszáma, e-mail címe. Az elektronikus kereskedelem jogszabályi előírásainak megfelelően ezen adatok mindenképp szükségesek a jogszerű számlázáshoz és termék kiszállításához;

b.) webáruházban történő, regisztrációval kiegészült vásárlás esetén: az a.) pontban meghatározott adatok mellett felhasználói név és jelszó megadása. Az Érintett a regisztráció révén extra szolgáltatásokhoz férhet hozzá, például rendelés nyomon követése, korábbi rendelések újra-rendelése, számlázási és szállítási adatok automatikus kitöltése.

c.) fórumban hozzászólás, témakör létrehozás esetén: az Érintett neve (nyilvánosan megjelenik), e-mail címe (nem jelenik meg nyilvánosan). A nyilvánosan megjelenő név a felhasználó saját döntése alapján lehet valódi vagy álnév egyaránt, az a fórum használatát nem befolyásolja. A tárolt e-mail cím kizárólag kapcsolattartási célt szolgál (szükség esetén).

d.) fórumban regisztrációval kiegészült hozzászólás, témakör létrehozás esetén: a c.) pontban meghatározott adatok mellett felhasználói név és jelszó megadása. Az Érintett a regisztráció révén extra szolgáltatásokhoz férhet hozzá, például e-mail értesítő a kiválasztott fórum/témakör új hozzászólásairól, fényképfeltöltési lehetőség.

e.) látogatottságmérés érdekében: cookie-k elhelyezése az Érintett böngészőjében. Minden ilyen cookie a felhasználó által törölhető a böngésző (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, stb.) beállításaiban, mind asztali számítógépen, mind táblagépen és mobileszközön.

f.) hirdetések személyre szabása érdekében: cookie-k elhelyezése az Érintett böngészőjében. Minden ilyen cookie a felhasználó által törölhető a böngésző (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, stb.) beállításaiban, mind asztali számítógépen, mind táblagépen és mobileszközön.

g.) telefonos, elektronikus vagy postai úton történő kapcsolatfelvétel esetén: név, telefonszám, e-mail cím, levelezési cím.

(3) Minden olyan esetben, amikor az Adatkezelő által üzemeltetett fórumban (https://merjmosolyogni.hu/forum/fogorvos-valaszol) az Érintett saját döntése alapján, önkéntesen hoz létre nyilvános tartalmat (témakor, hozzászólás, fénykép feltöltés), az ott közölt, nyilvánosan megjelenő személyes adatok nem képezik az adatkezelési tevékenység részét, azokért teljes mértékig az Érintett felel.

VI. A személyes adatok tárolásának időtartama

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a felhasználás céljától függően eltérő, amennyiben lehetséges, minél rövidebb időtartamig tárolja:

(1) Amennyiben Érintett az Adatkezelővel e-mailben vagy postai levél útján veszi fel a kapcsolatot, úgy az Adatkezelő az érintett ügy lezárását követően maximum 90 napig tárolja szerverén/telephelyén az elektronikus vagy nyomtatott levelet, kivéve, ha ennél hosszabb időtartamra jogszabályi előírás kötelezi az Adatkezelőt.

(2) Az Adatkezelő által üzemeltetett fórumban (https://merjmosolyogni.hu/forum/fogorvos-valaszol) az Érintett által önkéntesen és szándékosan létrehozott témakörök, hozzászólások a közzétételt követően a weboldal tartalmának részét képezik és egészen addig nyilvánosan elérhetőek maradnak, amíg az Érintett erről másképp nem rendelkezik. Amennyiben a fórum használatakor az Érintett regisztrációt követően felhasználói fiókot is létrehozott, úgy a fórum egyes funkcióinak elérésének érdekében az Adatkezelő az Érintett törlési kérelméig tárolja a felhasználó által megadott adatokat.

(3) Az Adatkezelő által üzemeltetett elektronikus áruházban (https://merjmosolyogni.hu/webaruhaz) az Érintett által önkéntesen és szándékosan indított megrendelések, vásárlások kapcsán a termék számlázásához, kiszállításához feltétlenül szükséges adatokat az Adatkezelő statisztikai, garanciális és jogszabályi célok érdekében a vásárlástól számított 5 évig megőrzi, kivéve, ha az Érintett regisztrációt követően felhasználói fiókot is létrehozott, ekkor a későbbi vásárlások megkönnyítése, a rendelések nyomon követése érdekében az Adatkezelő egészen addig tárolja az adatokat, amíg arról az Érintett másképp nem rendelkezik.

(4) Az Adatkezelő által használt látogatottságmérési rendszerben (Google Analytics) eltárolt felhasználói és eseményszintű adatokat (pl. felhasználói azonosítókhoz kapcsolódó cookie-k, DoubleClick cookie-k, Android hirdetésazonosító, Apple hirdetésazonosító stb.) az Adatkezelő által előzetesen meghatározott, 14 hónapos időtartamig tárolja el a Google Analytics látogatottságmérési rendszer.

(5) Az Adatkezelő által használt hirdetéskiszolgáló rendszerben (Google AdSense, Google AdWords) eltárolt adatok (jellemzően: IP cím, böngésző típusa, böngésző nyelve, cookie) a Google Ireland Ltd. által meghatározott 9, 12 illetve 18 hónapos időtartamot követően kerülnek eltávolításra.

VII. A személyes adatok címzettjei

(1) Adatkezelő üzleti tevékenysége során az alábbi címzettekkel osztja meg az Érintett egyes személyes adatait:

a.) Nemzeti Adó- és Vámhivatal (számlázás);

b.) Octonull Ltd. (számlázás);

c.) GLS Hungary Kft. (csomagküldő szolgálat);

d.) Fresh24Dental Kft. (egészségügyi szakértő);

e.) Google Ireland Ltd. (látogatottságmérési rendszer, hirdetéskiszolgáló rendszer);

f.) Evolutionet Kft. (tárhelyszolgáltató);

       g.) Barion Payment Zrt. (online bankkártyás elfogadóhely).

(2) A címzettek birtokába jutott személyes adatok kezelésének módjáról a címzettek által megfogalmazott adatvédelmi irányelvek irányadók.

VIII. Adatfeldolgozás

(1) Adatkezelő az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletével összhangban a természetes személyek jogaira és szabadságaira tekintettel megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre a biztonságos és jogszerű adatkezelés érdekében.

(2) Amennyiben Adatkezelő tevékenysége során Adatfeldolgozót bíz meg az adatkezeléssel, úgy a megbízott Adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés jogilag előírt követelményeinek való megfelelésért.

(3) Adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli és titoktartási kötelezettség alatt áll.

(4) Adatkezelő a kezelt személyes adatokról adatkezelési nyilvántartást vezet, melyben meghatározza:

a.) az Adatkezelő nevét, elérhetőségét;

b.) az adatkezelés célját;

c.) az Érintettek kategóriáit, a személyes adatok kategóriáit;

d.) azokat a Címzetteket, akikkel az Adatkezelő a személyes adatokat közli;

e.) a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidőket.

IX. A személyes adatok kezelésének korlátozása, helyesbítése, törlése

(1) Érintett jogosult rá, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a.) a személyes adatokra már nincs szükség az eredeti adatkezelési célból;

b.) az Érintett visszavonja hozzájárulását a személyes adatok kezeléséhez;

c.) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt kötelezettség teljesítése okán törölni kell;

d.)16. életévét be nem töltött gyermek szülői felügyelet és engedély nélkül adta meg a személyes adatokat;

e.) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

f.) az Érintett az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelet 4. szakasz 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező, jogszerű ok az adatkezelésre.

(2) Érintett a személyes adatok kezelésének korlátozását, helyesbítését, törlését elektronikus vagy postai úton megküldött kérelemmel kezdeményezheti az Adatkezelőnél, a II. pontban meghatározott elérhetőségek valamelyikén.

(3) Adatkezelő köteles a kért módosításokat minél hamarabb, legkésőbb 30 napon belül elvégezni, melynek létrejöttéről Adatkezelő olyan módon tájékoztatja az Érintettet, mely formában az Érintett eredetileg felvette a kapcsolatot az Adatkezelővel.

X. Felügyeleti hatóság, panaszkezelés

(1) Adatkezelési szabálytalanság esetén az Érintettnek jogában áll az Adatkezelőhöz panaszt benyújtani, melyet az Adatkezelő köteles kivizsgálni és a kivizsgálás eredményének függvényében megtenni a szükséges lépéseket.

(2) Az Érintett panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: ​www.naih.hu) is ​fordulhat.

 

Item added to cart.
0 items - Ft